Project : Iceland_2008-05-17_07_Kolgrafafjorour_near_Eioi